Nosze Lotaniý juże za poranoście dni. Rada przedstowiůmy Wům fýrmy, kere bez swoje wsparcie spůmogły sbajslowaniý „VI Biegu po Moczkę i Makówki”:

Partnery, kerzi juże ôd poru lot sům z nami a nos spůmogajům::

Fýrma PYTEL, keryj siydziba je we Stanowicach przi ceście Szkolnyj 19. Świodczům łůni usługi dlo indystryje: dostarczajům a serwisujům plůmpy, przekludzajům naprowy wihajstrůw materiałami kůmpozytowo polimerowo-cyramicznymi, naprowiajům industryjne stawiynia w ôparciu ô betůny polimerowe, insztalujům mgłowe systymy ôgraniczynio zapylynio. Świodczům tyż usług serwisowe dlo industryje, a przede wszyskim dlo ôgůlnie pedzanyj przerůbki mechanicznyj kopalin a ôdpadůw.

www.pytel.com.pl

Hurtownia płytůw a akcesoryjůw do produkcje mebli FORUM II działo juże ôd wiyncy jak 15 lot. Fýrma sprzedowo hurtowo a detalicznie. We swoij ôfercie majům płyty a blaty meblowe ai sysytmy jejich můntowanio. Hurtowania poradzi sie snojś we Glýwicach- Bojkowie, przi ceście Rolnikůw 94.

www.forum.slask.pl

Fýrma Eco-Solution Łukasz Szymała działo na rynku ôd 2005 roku. Rychtujům łůni insztalacje fotowoltaiczne, plůmpy ciepła, klar kolektory, klimatyzacjo, rekuperacjo ai insztalacje sanitarne a hajcůng. Majům ôdpowiydnie kwalifikacyje, uprowniynia a certyfikaty do tyj roboty, skiż tego co robotniki sům ôdpowiydnio wykwalifikowani a majům doświodczynie. Cołko robota zaś wykůnujům akuratnie a tyrminowo.

www.eco-solution.pl

Fundatorami głůwnych prajsůw latosi we kategorii dlo chopůw a kobiyt sům:

za I plac – Rehabilitacjo Szymon Sznapka Knurůw.

Gabinet rehabilitacji, kaj stosuje sie nojnowoczyśniyjsze metody roboty ze pacjyntami snojdymy we Knurowie przi Alei Piastůw 6a/26. Sům to miyndzy inkszymi: terapio manualno, zabiygi ôdblokowanio, terapio tkanek miynkich, techniki ôsteopatyczne, manipulacyje powiynziowe, jegłoterapio a kinesiotaping.

http://sznapka.wixsite.com/rehabilitacja

 

za II plac – Gabinet Aesthetica Łyszczarz Mirosław Sp.k. Pawłowice

Aesthetica to plac, kery je zrobiůny do Ciebie a Twojich nojbligszych. Ôferta usztalowano je dlo wszyskich, kerzi chcům poczuć sie wyjůntkowo, a przi tymu zadbać ô zdrowie, dobre samopoczucie a uroda. Jakość a zicherność to nodrzyndne wartości roboty ze Klijyntym.
Coby durś iś ze duchym czosu, podnoszům sztyjc swoje kwalifikacyje, dziynka czymu we swoij codziynnyj robocie wykorzystujům nojnowsze ôsiůngniyńcia estetycznyj medicyny.

www.estetykawchirurgii.pl

 

za III plac – Krymar Sp.j. Hurtownia materiałůw stolorskich K.Kalemba-M.Śliwa ze siydzibům we Chorzowie.

Na rynku je juże ôd 1989 roku. Ôd poczůntku dziołalności produkuje meble do izbůw a do kuchnie. Teroźne jejich ôferta rozszyrzyła sie ô roztomajte akcesoria meblowe renůmowanych fýrm krajowych a zagranicznych; płyty laminowane; blaty a fynsterbrety ai frůnty meblowe. Swoja robota klůdzům ze inkszymi fýrmami, kere świadczům nojwyższo jakość swojich usług.Bez cołki czos dziołanio systymatycznie podnoszům poziům wykůnywanych usług. Dbajům przi tymu ô to, coby wszyske robotniki mieli ôdpowiydnio wiydza a kůmpytyncyje, dziynka czymu bydům umieli pomůc nawet nojbarzi wymagajůncymu kliyntowi. Kej zaś chcecie to sprowdzić, to fýrma zaproszo do skorzystanio ze usług.

http://krymar.com.pl/

 

Fundatorym prajsu we kůnkursie „Uostůń majstrym kibicowanio” je fýrma Drewno-Produkt Mariusz Krzyszycha ze Glýwic.

Drewno-Produkt to modo nale prynżno fýrma, kero szpecjalizuje sie we zaopatrzyniu zakładůw stolorskich ai producyntůw mebli we materiały a kůmpůnynty tychnologiczne.

Inksze fýrmy, kere wspůmogły bajslowaniý Lotanio: